Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Realizace projektů

Šance pro komunitní  život    v Obrnicích

Video-galerie obce

videa Obrnic zde

Obrnické slavnosti

Mikulášská nadílka

svěcení praporu

společ. setkání seniorů

obnova staré školy

ocenění v soutěži

ochutnávka z Obrnic

 rastv

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

od 12.10. 2020

obecní úřad hodiny pro veřejnost

Pondělí 

12:00 - 17:00

Středa

08:00 - 13:00

ostatní dny

pro veřejnost zavřeno

Občané dodržujte pokyny při vstupu na obecní úřad.

ZVOŇTE

 

dle usnesení vlády při vstupu

   ROUŠKY nebo si zakrýt ústa a nos šálou, šátkem atd.

- používejte dezinfekci

- odstup 2 metry

- vstupujte jednotlivě

- prosíme občany o sjednání schůzek telefonicky na určitou hodinu

- vyřízení svých záležitostí e-mailem, nebo písemně 

DĚKUJEME   !!!

 


 

ZAVÁDÍME - MOBILNÍ ROZHLAS

registrační formulář - zde


                  

 

Statistické  údaje
ZUJ:   567337
Počet částí:  3
Katastrální výměra:  7,46 km2
Počet obyvatel:  2226 (1/2019)
Průměrná nezaměstnanost Obce  14,3 % červenec 2020

 

 

logo

HERALDIKA

Znakem obce Obrnice je ve stříbrném štítu modrý ondřejský kříž a nad ním modrý vinný hrozen, z něhož vyrůstají tři zelené vinné listy. Ondřejský kříž svými rameny symbolizuje "křižovatku" dvou historických železničních tratí, jejichž výstavba způsobila rozvoj obce. Vinný hrozen ukazuje k nejstaršímu známému držiteli obce, k cisterciáckému klášteru v Oseku, který v okolí obce měl vinice.

Obyvatelstvu Obrnic je všeobecně známý místní název "Na vinici", který označuje lokalitu, kde klášterní vinice bývaly. Tři Zelené listy vinné révy symbolizují 3 obce pod jednou samosprávou se sídlem v Obrnicích. 

 

                   

 

 

 
 
 

 

Obecní   úřad    Obrnice

 COVID

Ministerstvo zdravotnictví

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENI Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 


USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 12. října 2020 č. 1021o přijetí krizového opatřeníVláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších
prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:
– zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
– osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
– osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné
konat ve vyšším počtu osob,
přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné
akce, alespoň 2 metry;
s tím, že:
a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční
akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,
b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů
veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na
základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že
mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo
k sezení, na kterém se převážně zdržuje, a shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů, za podmínek podle bodu II/6,
c) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději
následujícího dne; pro účel oslavy podle tohoto písmene se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách
stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.,
2. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů
domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení
osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu; tyto osoby jsou povinny
zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry,
pokud to je možné,
3. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
Strana 4490 Sbírka zákonů č. 407 / 2020 Částka 166
4. dále:
– koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
– společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná
o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
– poutě a podobné tradiční akce,
– kongresy a jiné vzdělávací akce,
– veletrhy,
– provoz heren a kasin,
– provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty,
ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť,
posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních
školách a v mateřských školách,
– provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata,
brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování
zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
– návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
– návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
– provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti
obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná,
rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování;
II. omezuje
1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary),
s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozoven v ubytovacích
zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze
v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích
služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou
bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko)
je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,
b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících
u jednoho stolu,
c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze
u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti,
je rozestup alespoň 2 metry,
d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové
okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně
nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných
místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy
domácnosti,
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech
provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový
aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
f) zákaz produkce živé hudby a tance,
g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
Částka 166 Sbírka zákonů č. 407 / 2020 Strana 4491
2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich
zakazuje přítomnost veřejnosti,
3. s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují
do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději
následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle
tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi
00:00 hod. a 06:00 hod.,
4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy
shromažďování osob,
b) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na
zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na
veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra,
infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních
garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
5. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb,
s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak,
že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let
doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti,
6. právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to
ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň
2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který
brání šíření kapének;
III. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro
hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů
zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat;
IV. zrušuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 996,
vyhlášené pod č. 400/2020 Sb.
Předseda

 

 

 


 

Nabídka zaměstnání - obec Obrnice

Asistent prevence kriminality

pracovní nabídka

 

 Obecní úřad

Adresa
Mírová 70
435 21 Obrnice
 

Kontakty
Tel.: 476 118 020

Mob.:602 429 063
fax:   476 118 131
podatelna: epodatelna@ouobrnice.cz

 
Úřední hodiny
                                                                                                                         

pondělí:
07.00-17.00
úterý:
13.00-15.00
středa:
07.00-17.00
čtvrtek:
13.00-15.00

 

 

 


Od 15.3. 2018 platí

" Opatření obecné povahy"

vyhlášení míst v obci Obrnice se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů


 czech point logoCZECH POINT zde   

Výdej pytlů na BIO odpad zdarma  

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

 

Virtuální panoramatické prohlídky