Menu
Obec Obrnice
Obrnice Chanov, České Zlatníky

 

 

 

Projekty

Obec Obrnice realizuje tyto projekty:

Název projektu: „PD – Hřbitov České Zlatníky“

Poskytovatel dotace: www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu:  V rámci projektu byla vytvořena projektová dokumentace na úpravu Hřbitova v Českých Zlatníkách na relaxační a odpočinkovou zónu.  

K


PROJEKT: ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI V OBCI OBRNICE

Reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0000741

Obec Obrnice realizuje od 1.1.2023 projekt Zajištění bezpečnosti v obci Obrnice. Hlavním cílem projektu je zvyšování bezpečí občanů obce prostřednictvím činnosti asistentů prevence kriminality a domovníka preventisty. V rámci projektu jsou zaměstnáni 4 asistenti, kteří působí v terénu obce a 1 domovník preventista, který má na starosti panelový dům v ulici Nová výstavba č.p. 198. Součástí projektu je činnost mentora a zajištění vzdělávání a supervizí pro tyto pracovníky.


Název projektu: NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ GALAXIE, který je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu proběhne rekonstrukce původního bytu 2+1a kočárkárny v panelovém domě Nová výstavba č.p. 198. Nové prostory budou sloužit pro sociální službu: nízkoprahové zařízení GALAXIE pro děti a mládež ve věku 6 – 12 let. 

s

 

 

 

 


Název projektu: „Štěpkovač pro Obrnice“

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu: V rámci projektu byl zakoupen štěpkovač větví a dřevin, který je využíván v rámci údržby veřejné zeleně.

jj


Název projektu: „Nákup ochranných prostředků pro JSDH Obrnice“

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu: V rámci projektu byly zakoupeny 3 sady zásahových oděvů pro členy JSDH Obrnice.

kraj


Název projektu: Kompostéry pro Obrnice II.

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Leden až červen 2022

Obsah projektu: V rámci projektu bylo obyvatelům obce Obrnice nakoupeno 60 kusů kompostérů. Cílem projektu bylo snížení objemu komunálního odpadu vyprodukovaného na území obce. 

kraj


Název projektu: Kontejnery pro sběrný dvůr v Obrnicích

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Leden a červen 2022

Obsah projektu: V rámci projektu bylo nakoupeno 5 kusů kontejnerů v objemu 5 a 12 m3. Cílem projektu bylo zvýšení kapacity sběrného dvora
a s tím související snížení produkce směsného odpadu v obci.  

kraj


Název projektu: Očkování proti COVID - 19 

Leden až červen 2022

Smyslem projektu je zvýšit proočkovanost v Obrnicích.

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

fd

Generálním partnerem byla společnost NET4GAS s.r.o.

 

firma


Název projektu : Výstavba areálu technických služeb obce Obrnice

 2020 - 2021

Poskytovatel dotace : Ministerstvo průmyslu a obchodu  Mpo

Obec Obrnice dlouhodobě usilovala o výstavbu areálu technických služeb pro potřebu obce
na st. p. č. 299, k.ú. Obrnice. Z tohoto důvodu započala v roce 2015 s přípravou projektové
dokumentace, nejdříve zpracováním ideové studie a následně i projektovou dokumentací
pro provedení stavby, která byla dokončena v 6/2016.
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci bývalého drážního objektu na st.č. 299,
novostavbu skladu a venkovních krytých stání na přilehlých parcelách. V současné době je
území nevyužité a ve značném stádiu degradace.
Rozloha regenerované lokality v m2 je vypočtena jako plocha pozemků, které budou
projektem dotčeny. Konkrétně se jedná o st.p. 299, p.č. 54/17 a 54/39 (pozemek vyčleněný
z pozemku 54/33). Celkem se jedná o výměru 1 988 m2. Všechny pozemky jsou aktuálně ve
vlastnictví obce Obrnice. Všechny pozemky na sebe navazují a tvoří jeden celek pro vytvoření
areálu technických služeb. Dále bylo požádáno o vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení, které bylo vydáno 16.11.2017.
V počátku roku 2017 byl Ministerstvem průmyslu a obchodu ( dále jen MPO) vyhlášen
program regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, do kterého se obec přihlásila za
účelem možného čerpání dotace . Celkové rozpočtované náklady jsou cca 13,5 mil. Kč,
dotace může činit až 85% způsobilých nákladů).
Současně bylo v počátku roku 2017 požádáno o zřízení přípojky el. k objektu st.p.č. 299,
která byla realizována v roce 2018. Plynová přípojka na objektu st.p.č. 299 již je, kanalizace a
vodovodní řad jsou v těsné blízkosti objektu.
Ke konci roku 2017 byly s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která je
státní organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu, zahájeny práce na podání
předběžné žádosti do Programu regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, která byla
agenturou CzechInvest přijata 11.4.2018. Dále byly podány navazující žádosti o zařazení do
programu a o registraci projektu.
27.3.2019 byla vydána MPO Registrace akce, kde vypočtená dotace z uznatelných a
způsobilých výdajů činí 9 437 345,- Kč. Po menších korekturách byly způsobilé výdaje
sníženy cca o 170 000,- Kč. Částka dotace (způsobilých výdajů) by měla činit 9 268 093,- Kč.
Výběrové řízení 26.9. 2019
Seznam hodnocených nabídek:
- nabídka společnosti HERKUL a.s., se sídlem Obrnice 228, 435 21 Obrnice,
IČ: 25004638
- nabídka společnosti ELA-PLAST s.r.o., se sídlem Na Pavlu 2192, 436 01 Litvínov,
IČ: 25025686
- nabídka společnosti INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad
Labem, IČ: 00671533
- nabídka společnosti Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., se sídlem Obrnice
10, IČ: 25014111
Hodnotící komise doporučila Radě obce schválit nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
10 783 243,36 Kč bez DPH a uzavřít Smlouvu o dílo se společností ELA-PLAST s.r.o., se sídlem Na Pavlu
2192, 436 01 Litvínov, IČ: 25025686, za předpokladu splnění všech náležitostí v rámci součinnosti.

 


Název projektu: Obrnické slavnosti 2020

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu: V rámci projektu proběhly 5.9.2020 již v pořadí 14. Obrnické slavnosti. V rámci programu vystoupila řada zpěváků, bavič a byl zajištěn bohatý kulturní program pro děti.

fd


Název projektu: Obrnice – Záchranný nafukovací stan

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu: V rámci projektu byl zakoupen záchranný nafukovací stan pro výjezdovou jednotku JPOIII v Obrnicích. Stan bude sloužit jako evakuační místo pro obyvatele či nouzové obydlí při dlouhodobých zásazích.

fg


logo

Projekt: Kruh pomoci rodinám v Obrnicích

reg. číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011393

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU

Od ledna 2020 realizuje obec Obrnice projekt Kruh, který je zaměřen na podporu inovativních služeb pro ohrožené rodiny a děti v Obrnicích prostřednictvím propojení intenzivní spolupráce mezi dotčenými stranami v procesu pomoci. V projektu je nastavena komplexní spolupráce mezi školskými zařízeními a sociálními službami, která je zastřešena vedením obce Obrnice.


logo

Projekt: Asistenti prevence kriminality v Obrnicích

reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014890

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU

Od ledna 2020 realizuje obec Obrnice projekt Asistenti prevence kriminality v Obrnicích, který je zaměřen na činnost tří asistentů prevence kriminality a jejich mentora. Součástí projektu je jejich pravidelné školení a supervize.


OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA PRO JSDH OBRNICE

Hlavním cílem projektu Osvětlovací souprava pro JSDH Obrnice, reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011391 je zkvalitnění Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Obrnicích nákupem osvětlovací soupravy, která obsahuje 4 sady osvětlovacích stativů s příslušenstvím.

Projekt proběhl v období od ledna 2020 do března 2020. V rámci projektu bylo veškeré zmiňované zařízení zakoupeno a uvedeno do provozu.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

a


Název projektu: Pořízení pracovních stejnokrojů PSII Nomex

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu: V rámci dotace byly zakoupeny stejnokroje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Obrnice.

logo


Název projektu: Oprava zpevněných ploch kolem požární nádrže

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu: V rámci projektu byl opraven stávající, nevyhovující povrch zpevněných ploch kolem požární nádrže Hasičské zbrojnice v Obrnicích. 

logo


Název projektu: Volný čas 2019

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu: V rámci projektu proběhlo v období letních prázdnin 2019 celkem 12 aktivit zaměřených na sport, kreativní hry a výlety. Byly zrealizovány 4 fotbalové turnaje, hry pro malé děti, bláznivá olympiáda, tvorba náramků, tvorba svíček a mýdel, bingo a 2 výlety do Ústí nad Labem do ZOO a 3D Bludiště v Oseku. 

logo


Název projektu: Obrnické slavnosti 2019

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu: V rámci projektu proběhly dne 7.9.2019 Obrnické slavnosti. Jedná se akci, která má v obci dlouletou tradici.

logo


Název projektu: Kompostéry pro Obrnice

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, www.kr-ustecky.cz

Obsah projektu: Obsahem projektu byl nákup 100 ks kompostérů, které byly zdarma rozdány zájemcům z obce. Cílem projektu bylo snížení objemu komunálního odpadu vyprodukovaného na území obce. Projekt byl úspěšný, dle vyhodnocených dat došlo v obci v průběhu roku 2019 ke snížení produkce jak směsného odpadu, tak biologicky rozložitelného odpadu. 

logo


Název projektu: „Veřejné osvětlení ulice Nádražní Obrnice“

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj

Obsah projektu:

V rámci projektu bylo vybudováno 10 osvětlovací bodů v ulici Nádražní v obci Obrnice, v celkové délce 415 metrů.

logo

 


Název projektu: „Obec Obrnice – dopravní automobil“

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj

Obsah projektu:

V rámci projektu byl zakoupen dopravní automobil IVECO DAILY 4X2 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Obrnice.

logo


logo

Radiostanice a elektrocentrála pro Obrnice

Hlavním cílem projektu Radiostanice a elektrocentrála, reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008485 je zkvalitnění Jednotky požární ochrany v Obrnicích nákupem 4 digitálních radiostanic a elektrocentrálou.

V rámci projektu bylo veškeré zmiňované zařízení zakoupeno a uvedeno do provozu.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


logo

Od ledna 2017 realizuje obec Obrnice prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost projekt: Prevence kriminality v Obrnicích a okolí, reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003830. V jeho rámci fungují v projektu 4 asistenti prevence kriminality a 1 domovnice. Součástí projektu je také vytvořený Výbor pro prevenci kriminality, který tvoří obyvatelé obce, kteří se spolu s projektovým týmem zapojují do zefektivňování systému prevence kriminality v Obrnicích.

 

 

 

 

Od dubna 2016 do prosince 2016 realizovala obec Obrnice projekt Přátelství měst: Obrnice – Stollberg, reg. číslo: 0107-CZ-09.05.2016. V jeho rámci bylo realizováno 6 aktivit zaměřených na výměnu zkušeností, praxe a poznání nových kultur a zvyků. Jednalo se o:

 • Výstavu prací dětí z Obrnic a ze Stollbergu
 • Výměnný pobyt učitelek MŠ
 • Slavnosti ve Stollbergu
 • Obrnické slavnosti
 • Konference Obrnického centra sociálních služeb, p.o.
 • Fotbalový turnaj v Obrnicích

   

  Projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie.

 

loklog

Šance pro komunitní život v Obrnicích I.

 • rovné příležitosti pro dospělé a rodiny

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.1.00/06.08080

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop


Šance pro komunitní život v Obrnicích II.

 • rovné příležitosti pro mladé lidi

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.100/06.8285

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Aktuality: stav projektu k 29.9.2014


logo

 

 

Šance pro komunitní život v Obrnicích III.

 • rovné příležitosti pro obyvatele malého a velkého sídliště

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00018

informace k projektu stahujte v PDF

Aktuality:


​​​Úprava zahrady při MŠ Obrnice v přírodním stylu

CZ.1.02/7.1.00/14.23015

Obec

Realizace projektů

Šance pro komunitní  život    v Obrnicích

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 4. 2024
slabý déšť 15 °C 9 °C
úterý 16. 4. slabý déšť 10/6 °C
středa 17. 4. slabý déšť 10/3 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 9/2 °C

Kde nás najdete?

Obec Obrnice Mírová 70, 435 21 Obrnice