Obrnice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Usnesení vlády ze dne 10.12. 2020

prodloužení nouzového stavu a upřesnění

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. prosince 2020 č. 1294
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Vláda
I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do
23. prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne
5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., prodloužený usnesením vlády
ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeného pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, a dále prodloužený
usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., do 12. prosince 2020,
a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze
dne 9. prosince 2020 č. 1409;
II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;
III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 5818 Sbírka zákonů č. 521 / 2020 Částka 215
522
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. prosince 2020 č. 1295
o změně krizových opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. mění dobu účinnosti:
1. usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202, vyhlášeného pod č. 478/2020 Sb.,
2. usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263, vyhlášeného pod č. 499/2020 Sb.,
3. usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264, vyhlášeného pod č. 500/2020 Sb.,
4. usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášeného pod č. 511/2020 Sb.,
tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.;
II. mění usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášené pod č. 511/2020 Sb., tak, že:
1. v bodě I.2 písmeno c) zní:
„c) užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností v souvislosti s užitím lyžařských tratí; tím není
dotčeno užití lanových drah jejich provozovateli nebo veřejností pro jiné účely dopravy osob nebo
pro účely přepravy zboží a materiálu,“,
2. v bodě II.11 písmeno e) zní:
„e) zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci,“,
3. v bodě II.13 písmeno c) zní:
„c) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje,“.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Datum sejmutí: 11. 12. 2023 Zodpovídá: Stanislav Zaspal Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů