Obrnice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. listopadu 2020 č. 1142

o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření
vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.

návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod.
mění
1. usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1113, vyhlášené pod č. 444/2020 Sb., takto:
a) v bodu I. se za bod 5 doplňuje bod 6, který zní:
„6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. tohoto krizového opatření;“,
b) v bodu II. se za bod 13 vkládá nový bod 14, který zní:
„14. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. tohoto krizového opatření,“,
Dosavadní bod 14 se označuje jako bod 15,
c) v bodu VI. se slova „v důležitém státním zájmu konat“ nahrazují slovy „konat, a to jedná-li se o akce
v důležitém státním zájmu, nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže“;
2. usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1116, vyhlášené pod č. 447/2020 Sb., tak, že v bodu I/4 se na konci
písmene g) doplňuje text, který zní:
„a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných
sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou v souladu s bodem VI. usnesení vlády ze
dne 30. října 2020 č. 1113, vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb., zakázány“.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Datum sejmutí: 4. 11. 2023 Zodpovídá: Stanislav Zaspal Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů