Obrnice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Českých Zlatníkách, v lokalitě u kostela

investiční akce

 

Tisková zpráva
Teplice, 12. června 2018

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Českých Zlatníkách, v lokalitě u kostela

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: V Českých Zlatníkách, jež jsou částí obce Obrnice, bude v lokalitě u kostela zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace v délce 24 metrů a dožilé úseky vodovodu v celkové délce 396,6 metrů, na který je napojeno cca. 80 obyvatel. Stavba je koordinována se společností ČEZ k obnově kabelizace NN.

Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úseky ocelového potrubí v dimenzích DN 63, DN 80 a DN 100. Vodovodní řady byly uvedeny do provozu roku 1964 a jsou již dožilé, inkrustované a poruchové. Dále se zde nachází úsek kanalizace z PVC průměru DN 200 z roku 1992. Potrubí vykazuje deformaci, ovalitu a praskliny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci. Dále se zde nachází kanalizace z PVC DN 250 z roku 2010, která je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Stávající poruchové ocelové vodovodní potrubí bude nahrazeno potrubím z vysokohustotního polyetylenu HD-PE PE100 RC+ v celkové délce 396,6 m. Při rekonstrukci vodovodních řadů budou přepojeny vodovodní přípojky v celkovém počtu 19 ks. Rekonstrukce vodovodního potrubí bude provedena kombinací bezvýkopové pokládky potrubí a pokládkou do otevřeného výkopu rýhy. Součástí rekonstrukce je výměna tvarovek a armatur. Před realizací stavby budou odstraněny zpevněné povrchy, keře a živé ploty, které rostou přímo v trase vodovodu. Po realizaci budou zhotovitelem obnoveny povrchy do původního stavu včetně obnovy keřů a živých plotů.

Dále je předmětem stavby rekonstrukce stávající stoky splaškové kanalizace ve stávající trase. Kanalizační potrubí se nachází v celé délce v AB komunikaci/stání vozidel. Stávající porušené plastové potrubí PVC KG DN200 bude nahrazeno za nové PVC (KG, PVC-U) DN200 v celkové délce 24,0 m. Dále bude provedena úprava zhlaví stávající šachty SŠ2 – bude provedeno ubourání stávající šachty včetně kónusu a bude provedeno nové vyskládání z kanalizačních skruží včetně osazení nového rámu a poklopu. Na rekonstruovaném úseku se nenachází kanalizační přípojky. Rekonstrukce kanalizační stoky bude provedena v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. dubna 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou začátkem července. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 5. měsíců od předání staveniště, tj. nejpozději do 20. září 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku
v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy
a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 59 úpraven vody, 988 vodojemů, 8958 km vodovodů (bez přípojek), 189 čistíren odpadních vod a 3956 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

soubor stahujte zde

 

Datum sejmutí: 14. 10. 2021 Zodpovídá: Stanislav Zaspal Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů