Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Archiv

Zápis dětí do MŠ Obrnice 3.5.2021- 7.5.2021


Ředitelka školy vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem, dle Zákona č.178/2016 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Obrnice,

okres Most, příspěvková organizace na školní rok 2021/2022

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

Termín:

 • 3.5.2021- 7.5.2021 podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání způsobem: 
 1. do datové schránky školy 4j2kvsw
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), reditel@msobrnice.cz
 3. poštou: Mateřská škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace, Nová výstavba 168, 435 21 Obrnice

Zákonný zástupce doručí:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. Doložení řádného očkování dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 3. Doložení kopie rodného listu dítěte
 4. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – podepsané

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.


Stanislav Zaspal, 8. 4. 2021 Zobrazit méně

Zápis do 1. třídy ZŠ Obrnice

6 - 30.DUBNA 2021

Stanislav Zaspal, 6. 4. 2021 Zobrazit více

SČÍTÁNÍ LIDU 2021

začíná 27.3. 2021 - sobota

Stanislav Zaspal, 23. 3. 2021 Zobrazit více

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY - na rok 2021

500,- Kč na osobu a rok

Stanislav Zaspal, 28. 1. 2021 Zobrazit více

COVID a POMOC obce pro seniory

COVID

Stanislav Zaspal, 25. 1. 2021 Zobrazit více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - NOUZOVÝ STAV

KRIZOVÝ STAV

Stanislav Zaspal, 2. 4. 2020 Zobrazit více

V Českých Zlatníkách, v lokalitě za farou, začne rekonstrukce inkrustovaného vodovodu

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Stanislav Zaspal, 4. 3. 2020 Zobrazit více

Informativní rozbor vody 1.3 - 15.5. 2020

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361

Stanislav Zaspal, 4. 3. 2020 Zobrazit více

Národní registr majitelů zvířat

zaregistrování po čipování psů

Stanislav Zaspal, 13. 11. 2019 Zobrazit více

Předání hasičského vozu

Dne 19.1. 2019 proběhlo předání nového vozu
naši jednotce dobrovolných hasičů.

Stanislav Zaspal, 22. 1. 2019 Zobrazit více
Archiv

Stránka