Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

Stránka

Archiv

Výluka a omezení provozu 2.11. 2018

od 11:00 do 15:00 hod.
Most - Bečov

22. 10. 2018 Zobrazit více

Zájemci o kompostér

nabídka zbývajících kompostérů

22. 10. 2018 Zobrazit více

Plánovaná odstávka ČEZ 5.11. 2018

České Zlatníky

16. 10. 2018 Zobrazit více

Příběh jednoho hradu

Příběh jednoho hradudivadelní komedie

10. 10. 2018 Zobrazit více

Rozhodnutí, povolení výkopových prací


 

 

ROZHODNUTÍ

                                                                                                                    V Obrnicích 30. července 2018

Obecní úřad v Obrnicích, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení a projednání žádosti Vodohospodářská stavební spol. s r. o., IČ 44567022, se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov ze dne 24. 07. 2018, vydává podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

 

p o v o l e n í

výkopových prací v souvislosti se stavbou „Most, Chanov – Želenice, REKO převaděče 600- Obrnice, ulice Nádražní“ na pozemku p. č.   54/18 v k. ú. Obrnice za těchto podmínek:

 

  1. Výkopové práce budou provedeny dle předložených schémat
  2. Výkopové práce budou provedeny dle stanoviska Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje č. j. KRPU-140405-1/ČJ-2018-040806 ze dne 19. července 2018.

3)   Výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny proti pádu.

4)  S odpady bude  nakládáno ve smyslu zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech

      a o změně        

     dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5)  Průběžně bude  docházet k odstranění nečistot způsobených stavbou.

6)  Po skončení akce budou pozemky uvedeny do původního stavu

7) Toto povolení nenahrazuje stavební povolení.

8) termín realizace od 06. 08.  do 25. 08. 2018.

Osoba zodpovědná za průběh akce pan Daniel Tichý, te.:777 760 309.

 

O D Ů V O D N Ě N Í

 

 

Vodohospodářská stavební spol. s r. o., IČ 44567022, se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov, požádala o povolení k výkopovým pracím na pozemku p. č. 54/18 v k. ú. Obrnice v ulici Nádražní z důvodu realizace stavby „Most, Chanov – Želenice, REKO převaděče 600- Obrnice, ulice Nádražní“  

 


30. 7. 2018 Zobrazit méně

Zastupitelstvo obce dne 18.4. 2018

ICVA od 16:00 hod.

10. 4. 2018

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Ústecký kraj

2. 12. 2015 Zobrazit více
Archiv

Stránka