Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

kraj

 

 

Název projektu:                                Veřejné osvětlení, ul. Nádražní, Obrnice  - II.etapa

Poskytovatel dotace:                        Ústecký kraj – Fond Ústeckého kraje
Číslo smlouvy u poskytovatele:             18/SML3787SoPD/SPRP  ze dne 1.8.2018

 

Příjemce dotace:                                          Obec Obrnice

 

Celkové náklady projektu:                            727 152,30  Kč
Výše dotace:                                               150 000,00  Kč
Vlastní prostředky:                                       577 152,30  Kč

 

Termín realizace projektu:                          od  21.8.2018   do  15.11.2018

 

Popis realizace projektu:


Obec Obrnice požádala 3.4.2018 o příspěvek z fondu Ústeckého kraje, žádost byla kladně posouzena a dne 1.8. byla podepsána Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na částku 150 000,- Kč.

   S ohledem na usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 039/13Z/2018 ze dne 25.6.2018, kterým byla investiční dotace ve výši 150 000,- Kč obci Obrnice schválena, bylo 12.7.2018 vypsáno zadávací řízení na zhotovitele díla oslovením tří firem. Po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele díla byla uzavřena dne 15.8.2018 Smlouva o dílo se společností ERGOlighting, spol. s r.o.

   Předmětem díla bylo osazení 10 ks nových osvětlovacích bezpaticových žárově zinkovaných stožárů s jednoramenným výložníkem s LED svítidlem . Délka trasy nového veřejného osvětlení v Nádražní ulici je 415 m. Realizace byla prováděna  dle projektové dokumentace zpracované paní Miroslavou Benešovou ( autorizace 0400713-D1) z 11/2017.

K předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem došlo 21.8.2018 , kdy byly na místě samém projednány základní náležitosti budoucí stavby.

Vlastní práce pak byly zahájeny 7.9.2018 , a to nejdříve vytýčením všech inženýrských sítí v trase VO. Dále byly prováděny ruční práce na výkopech kabelového lože, aby nedošlo k narušení okolních sítí.

Postupně byly na trase VO provedeny betonové patky, do kterých byly stožáry vloženy a zapískovány. Nakonec byly osazeny jednoramenné výložníky s LED svítidlem.
Prostup parkovací plochou z betonových panelů byl využit jen částečně, panely byly rozlámané a nedaly by se již zpátky uložit- byly provedeny výkopy kolem této betonové plochy, což mělo vliv na méněpráce. V průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že projektantem odhadovaná třída horniny č.3  je nedostatečná, podloží bylo značně balvanovité a bylo nutno zatřídit výkopy do třídy č.5- vícepráce. Méněpráce a vícepráce byly řešeny Změnovým listem č.1 a nedošlo k žádnému navýšení nákladů. Stavba byla dokončena 15.11.2018 o čemž byl sepsán předávací protokol díla.

Neprodleně byly zahájeny práce na vydání kolaudačního souhlasu, který byl vydán Magistrátem města Mostu, odborem stavební úřad dne 21.2.2019 a nabyl účinnosti dnem jeho vydání.

 

Celkové zhodnocení projektu:
Realizace projektu byla jednoznačně velmi přínosná, a to zejména z hlediska zvýšení bezpečnosti. Ulice je nyní osvětlená, nezdržují se zde již  osoby, které dříve páchaly kriminální činnost a pro občany, kteří cestují večer vlakem to představuje větší pocit jistoty.

 

Projekt „ Veřejné osvětlení,  ul. Nádražní, Obrnice-II.etapa“  byl realizován za přispění prostředků Ústeckého kraje

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1