Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

                    Splašková kanalizace                      pro odkanalizování části obce České Zlatníky

 
 
Obec Obrnice v roce 2008 zadala, na základě požadavku občanů a usnesení Zastupitelstva obce Obrnice, zpracování projektové dokumentace na odkanalizování části obce České Zlatníky. V roce 2010 byla podána žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, kterou obec obdržela v požadované výši 2 275 000 Kč, za dodržení stanovených podmínek.
Obec Obrnice provedla výběrové řízení na zhotovitele stavby a uzavřela Smlouvu o dílo v srpnu 2010 s firmou TELKONT s.r.o. na zhotovení předmětných prací.
 
Popis stavby
Stavba je členěna na gravitační stoky A,B,C, které jsou zaústěny do čerpací stanice odpadních vod (ČSOV). Gravitační stoky jsou provedeny z potrubí PE DN250 o celkové délce 310 m. Z ČSOV je pak vyvedeno potrubí PE DN80 o celkové délce 196 m, které výtlakem odvádí splaškové vody do stávajícího kanalizačního řadu v horní části Českých Zlatníků. Dodatečně v rámci víceprací byla trasa hlavního kanalizačního řadu prodloužena o cca 30m. Na konci ledna 2011 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.
 
 
Přínos projektu
Očekávaným výstupem provedení stavby bylo dokončení odkanalizování celých Českých Zlatníků, kdy dlouhodobě byla část obce pod kostelem Sv. Jiří závislá na odvádění splaškových vod do vlastních jímek, v horším případě přepady do trativodů. Stavba byla plně realizována dle projektové dokumentace. Obyvatelům části Českých Zlatníků se touto stavbou výrazně zkvalitnilo prostředí a současně se také podařilo naplnit požadovaná ustanovení zákona č.254/2001 Sb. o vodách.
 
 
Realizace projektu byla hrazena:
Dotace Ústecký kraj ve výši 2 275 000 Kč 56%
Obec Obrnice ve výši 1 769 194 Kč 44%
Celkové realizační náklady ve výši 4 044 194 Kč

 

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1