Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MMR

Název projektu:                                Obec Obrnice – oprava komunikace sídliště

Poskytovatel dotace:                          Ministerstvo pro místní rozvoj
Program:                                              11781 – Podpora rozvoje regionů
Identifikační číslo:                                 117D815005947
Rozhodnutí o poskytnutí dotace:             čj. MMR-36062/2017-52 ze dne 13.9.2017

 

Příjemce dotace:                                 Obec Obrnice

 

Celkové náklady projektu:                      2 236 049,89 Kč
Výše dotace:                                         1 000 000,00 Kč
Vlastní prostředky:                                1 236 046,89 Kč

 

Termín realizace projektu:                      od  8.9.2017   do  27.10.2017

Popis realizace projektu:
Po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele díla byla uzavřena dne 14.8.2017 Smlouva o dílo se společností HERKUL a.s. , kde předmětem díla byla oprava středové komunikace v sídlišti Obrnice na ppč. 115/41 dle projektové dokumentace zpracované společností VPH s.r.o.

Oprava spočívala v odfrézování živičného povrchu v tloušťce 100 mm, výměně cca 50 m krajníkových obrubníků, v případě větších nerovností podkladu provedení vyrovnávky obalovaným kamenivem. Po provedení spojovacího postřiku provést podkladní vrstvu  ACL 16 v tloušťce 60 mm a následně vrchní vrstvu živičného krytu ACO11 v tloušťce 40 mm.

K předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem došlo 8.9.2017, kdy byly na místě samém projednány základní náležitosti budoucí opravy.

10.10. byly zahájeny práce na frézování povrchu celé komunikace. Po celkovém odfrézování komunikace byly v místech nestabilních vrstev provedeny vysprávky. V krajních částech vozovky bylo vyměněno na 50m betonových obrubníků.              Všechny kanalizační dešťové vpusti byly vyzvednuty a připraveny ke konečnému zapravení  v nivelitě živičného krytu.

20.10. bylo zahájeno spojovacím postřikem pokládání základní 60mm vrstvy ACL 16.
24.10. byla provedena vrchní vrstva ACO 11 v síle 40 mm, napojované části byly ve spárách ošetřeny ligováním. 25.10. byl v komunikaci vyznačen nástin středové čáry a následující den bylo provedeno vodorovné dopravní značení. V krajových částech vedle komunikace byly uhrabány zasažené části zelených ploch, doplněny hlínou  a osety travním semenem.
V průběhu realizace vznikly méněpráce, které byly zohledněny v uzavřeném Dodatku č.1 ke SoD.

27.10. byl o předání díla  sepsán předávací protokol a zhotovitelem byla předána související dokumentace -  dokumentace skutečného provedení stavby,  kde je  i zaměření skutečného provedení stavby. Opravená plocha odpovídá 2320 m2.
 

Celkové zhodnocení projektu:
Lze konstatovat, že oprava komunikace v sídlišti naplnila svůj účel , kdy zdevastované povrchy původní komunikace  nahradily povrchy nové, které byly kvalitně provedeny a zcela jistě se promítnou do lepšího života občanů v sídlišti obce Obrnice.

Projekt „ Obec Obrnice – oprava komunikace sídliště“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR a programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1