Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Usnesení
 z ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce Obrnice
 
konaného dne 6.listopadu 2006 od 17.00 hodin
v budově tělocvičny Staré základní školy
 
 
 
 
Obecní zastupitelstvo po projednání:
 
a)      volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) n) zákona o obcích:
1. uvolněného starostu obce                 Zaspal Stanislav
2. uvolněného místostarostu obce         Miklošová Drahomíra
3. další členy rady obce                       Augstová Alexandra
                                                           Grundza Radek
                                                           Ležal Boris
 
b)      volí členy komisí dnešního jednání:
1. volební komisi:                     pí Matuštíková, p. Roman a p. Horváth
2. návrhovou komisi:                p. Šiman, pí Vávrová a p. Vokáč
3. mandátovou komisi: pí Miklošová a p. Černý
 
c)      schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
 
d)      schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
 
e)      schvaluje usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
 
f)        bere na vědomí:
1. složení slibu přítomných členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
2. předloženou zprávu mandátové komise o platnosti voleb členů zastupitelstva
 
g)      stanovuje počet členů rady obce na 5 členů
 
 
 
 
 
 
 
            Drahomíra Miklošová v.r.                              Stanislav Zaspal v.r.
                místostarostka                                              starosta