Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

U s n e s e n í   č. 4 / 2006
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 10.7. 2006 od 15.00 hod. v budově staré základní školy.
 
Zastupitelstvo obce:
 
1)     Určuje   
       
1.1.   Ověřovatele zápisu :    pí Jiřina Cabová
                                                         pí Emílie Hornová                       
       
2)     S c h v a l u j e
 
2.1.     Program dnešního jednání
2.2.     Návrh „ Veřejnoprávní smlouvy “ mezi obcí a Statutárním městem Most o            
Zabezpečení výkonu přenesené působnosti dle ustanovení § 53 odst. 1 zák.  č.200/1990 Sb., o přestupcích
2.3.     OZV č. 7/2006 o změně a doplnění OZV č. 1/2005
2.4.     Půjčku pro SVJ čp. 200 ze SFRB do výše 510 000,- Kč a z FRB obce do výše      
           510 000,- Kč
2.5.     Půjčku pro SVJ čp. 205 ze SFRB do výše 1, 648 tis.Kč a z FRB obce do výše           
           1,648 tis. Kč
2.6.     Návrh na usnesení z dnešního jednání
 
 
3)    R u š í  
   
3.1.        Bod 2.10. z  US č. 3/2005 ze dne 15.6.2005    ( půjčka z SFRB)
3.2.        Bod 3.9. z US č. 3/2006 ze dne 19.6.2006 (záměr převodu majetku TJ Sokol Obrnice na obec)
         
 
4)      B e r e   n a   v ě d o m í
 
       4.1.      Návrh změn formou dodatku k Nájemní smlouvě – Kotelna, ze dne 8.7.1997 vypracovaný pověřenou komisí  ZO
 
 
 
  
       ______________________                                          ___________________
    Venuše Ladmová                                                          Milan Vokáč  
      místostarostka                                                             starosta