Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Usnesení č. 7/2005
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne
16.11. 2005 od 16.00 hodin v budově staré základní školy.
 
ZASTUPITELSTVO  OBCE:
 
1)              Určuje
1.1.    Ověřovatele zápisu                                      pí Mgr. Vladimíra Strolená
                                                                            pí Marie Vávrová
 
2)              Volí
2.1.      Přísedící soudce při Okresním soudu v Mostě:
Horna Jaroslav, Hornová Emilie, Otcovská Hana, Sehrig Horst
Tychtlová Eliška
 
 
3)              Schvaluje
3.1.   Program dnešního jednání
3.2.   Změnu rozpočtu obce z 16.11. 2005
3.3.   Bezúplatné předání PO – MŠ do správy a účetní evidence k vlastnímu
         hospodářskému využití na dobu neurčitou nemovitý majetek -  budovu MŠ
         čp. 168, stp. č. 275/1 a p.p.č. 115/71 v celkové výši 2.736.970,- Kč
3.4.      Bezúplatné předání PO – ZŠ do správy a účetní evidence k vlastnímu
hospodářskému využití na dobu neurčitou nemovitý majetek – budovy
ZŠ čp. 127 a čp. 167, stp. 158 a 220 v celkové výši 16.018.097,- Kč
3.5.      Vyúčtování FRR za r. 2005
3.6.      Prodej bytových jednotek dle přílohy č. 23
3.7.      Návrh na usnesení z dnešního jednání
 
4)              Bere na vědomí
4.1.      Předpokládané vyřazení prodaných BJ z evidence majetku obce
 
 
5)              Ukládá
5.1.      Finančnímu a kontrolnímu výboru prověřit oprávněnost vyřazení prodaných
BJ a jejich stanoviska předložit na příštím zasedání ZO
 
 
 
            _______________                                                            _______________
Venuše Ladmová                                                                               Milan Vokáč
             místostarostka                                                                        starosta