Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

U s n e s e n í  č. 6/2005
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 26. října 2005
od 16. 00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
 
 
Zastupitelstvo obce :
 
1)          U r č u j e :
 
1.1          ověřovatele zápisu :         pí Marie Vávrová
                                                                         p. Pavel Zákostelský 
 
 
 
2)          S c h v a l u j e :
 
2.1             program dnešního jednání

2.2                        změnu rozpočtu na rekonstrukci kotelny ve výši 11,1 mil. Kč včetně DPH,v návaznosti na podání žádosti o dotaci bude obcí vypracována nová nájemní

                  smlouva mezi obcí a firmou QUICK I. v.o.s. na pronájem kotelny se sídlem v Obrnicích
2.3             rozpočtové provizorium na rok 2006 jako vyrovnané v příjmové a výdajové        
                        části  ve výši 39 616 tis. Kč
2.4             prodej bytové jednotky dle „ Zásad“ příloha č. 21               
2.5             návrh usnesení z dnešního jednání
 
 
3)          U k l á d á :
 
3.1             obci vypracovat návrh nové nájemní smlouvy mezi obcí a firmou QUICK I. v.o.s. na pronájem kotelny se sídlem v Obrnicích
 
 
 
 
 
 
______________________                                 ____________________
     Venuše Ladmová                                                    Milan Vokáč
      místostarostka                                                      starosta obce