Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

U s n e s e n í  č. 5/2005
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 5.10.2005
 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
1)    U r č u j e :
 
1.1.   ověřovatele zápisu                      pí  Marie Vávrová
                                                           pí  Mgr. Vladimíra Strolená
 
2)    S c h v a l u j e :
 
2.1.            Program dnešního jednání
2.2.            Smlouvu o dílo na „ Energetický audit systému CZT obce Obrnice“ ve výši 150 000,- Kč bez DPH

2.3.            Investiční záměr na rekonstrukci a revitalizaci kotelny Obrnice, dotační titul 3.3 OPI – Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

2.4.            Smlouvu o poskytování poradenských služeb v oblasti čerpání nenávratných finančních prostředků

2.5.            Schvaluje a uděluje plnou moc p. Borisi Ležalovi k zastupování obce v plném rozsahu ve věci jednání se „Státním fondem životního prostředí“, v rámci operačního programu Infrastruktura, opatření 3.3

2.6.            Dodatek č. 1 Zřizovací listiny MŠ
2.7.            Dodatek č. 3 Zřizovací listiny ZŠ
2.8.            Vyhlášení řádného termínu podání žádostí na poskytnutí půjčky ze SFRB od 1.11.2005
2.9.            Prodej BJ dle zásad č. 21
2.10.        Pořízení PD na  rekonstrukci kotelny do výše 200 tis. Kč
2.11.        Návrh na usnesení
 
 
 
3)   B e r e  n a  v ě d o m í
 

3.1.      Rozpočet investičního záměru obce na dotační titul 3.3 OPI ve výši cca 6 000 000,-Kč v roce 2006 na poskytování poradenských služeb               

 
 
____________________                                      ____________________
 Venuše Ladmová                                                             Milan Vokáč

    místostarostka                                                             starosta obce