Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

U s n e s e n í   č. 4 / 2005
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12.9. 2005 od 16.00 hod. v budově staré základní školy.
 
Zastupitelstvo obce:
 
1)     U r č u j e
 
 1.1.     Ověřovatele zápisu                                          pí  Marie Vávrová
                                                                                  pí  Vladimíra Strolená  
2)     S c h v a l u j e
 
2.1.      Program dnešního jednání
2.2.      Změnu rozpočtu obce k 12.9.05       
2.3.      Prodej bytových jednotek dle „ Zásad privatizace „  
2.4.      Dodatek č. 2  ke „ Zřizovací listině ZŠ“
2.5.      Rozšíření zámkové dlažby a nákup chatky pro správce školního hřiště
2.6.      Smlouvu o dílo CN 42252 se zhotovitelem fa Idealfenster, a.s. ve výši 487 371                      
Kč vč. DPH
2.7.      Závěrečný účet obce za rok 2004 s výhradou
2.8.      Zřízení investičního fondu KB
2.9.      Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi Mm Mostu a obcí Obrnice do          
31.12.2006
 
3)     R u š í  
 
       3.1.      Usnesení bodu č. 2.6. z US 3/2005   
 
4)   B e r e   n a   v ě d o m í
 
4.1.            Stav rozpracovanosti ÚP obce
4.2.            Žádost o půjčku z FRB podáno SV čp. 204
4.3.            Roční projekt MHD na rok 2006
 
 
5)     P o v ě ř u j e
 
 5.1      Starostu obce zastupováním obce na Valné hromadě SČE a.s. Děčín
 
 
 
 
6) U k l á d á
 
     6.1.    Komisi FRB zpracovat pravidla (zásady) použití finančních prostředků
 vč. přehodnocení doby lhůty splatnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                            ………………………………
Venuše Ladmová                                                       Milan Vokáč
  místostarostka                                                       starosta obce